Integritetspolicy | Städax Fönsterputs

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY 

Städ o fönsterputs dax i Väst Sverige AB (org. nr. 556793-4269), Box 7070, 250 07 Helsingborg,  kundtjanst@stadax.nu, www.stadax.nu eller 010-4348000 (”Städax”) värnar om din personliga integritet  och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter (”Personuppgifter”) till oss i  samband med att du kontaktar oss eller köper våra tjänster men även när du tillåter användningen av  de kakor (s.k. cookies) (”Kakor”) som vi använder på vår webbplats (www.stadax.nu), (”Webbplats”).  

Vänligen läs igenom informationen nedan som beskriver varför och hur Städax samlar in, sparar,  hanterar samt, i vissa fall, delar dina Personuppgifter respektive vad en Kaka är, vilken typ av Kakor vi  använder, hur du kan acceptera eller ignorera användningen av Kakor, hur länge Kakor sparas men  även vilka rättigheter du har gällande dina Personuppgifter respektive Kakor (”Integritetspolicy”). 

 1. PERSONUPPGIFTER 

1.1 Personuppgiftsansvarig 

Städax (org. nr. 556793-4269), Box 7070, 250 07 Helsingborg, kundtjanst@stadax.nu, www.stadax.nu och 010-4348000 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina Personuppgifter  (”Personuppgiftsansvarig”).  

1.2 Personuppgifter som Städax samlar in eller tar emot  

Städax samlar in eller tar emot följande Personuppgifter när vi kommunicerar med dig, du köper våra tjänster, vi ingår ett avtal, när du besöker Webbplatsen eller använder onlinetjänsterna för våra tjänster namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefon- eller mobilnummer, fastighets- eller  lägenhetsbeteckning, IP-adress, köp- och betalningsinformation, annan information som vi får  genom t.ex. Kakor du godkänner att vår Webbplats får använda eller övrig information som du  lämnar till oss; och 

 • via officiella register eller myndigheter i syfte att säkerställa att den information som vi har om  dig är korrekt och aktuell samt att vår korrespondens skickas till rätt mottagare. 

1.3 Varför Städax samlar in eller tar emot Personuppgifter 

För att Städaxs verksamhet ska fungera på bästa sätt för dig som kund eller besökare av Webbplatsen  behöver vi behandla dina Personuppgifter. Enligt gällande lag får vi bara samla in Personuppgifter för  särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål. Personuppgifterna får sedan endast behandlas  på ett sätt som är förenligt med dessa ändamål och har stöd i lag. För att vi ska få behandla dina  Personuppgifter krävs därför att någon av följande rättsliga grunder är uppfyllda; 

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig; Behandlingen är nödvändig för att vi har en legal skyldighet att göra något enligt en lag; Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Städax och att dina intressen av skydd  för dina personuppgifter inte väger tyngre; eller 
 • Behandling gäller i enlighet med samtycke du som person har lämnat. 

När du lämnar Personuppgifter till Städax, eller när vi samlar in sådan information, använder vi dem endast för följande ändamål samt angiven rättslig grund. 

 • Att fullgöra avtal med kund; med rättslig grund fullgörande av avtal använder vi  Personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund  eller användare av onlinetjänst på vår Webbplats, fullfölja beställning och köp av tjänst eller  onlinetjänst, fakturering, säkerställa att varje kund behandlas på rätt sätt samt att hantera  eventuella kundärenden t.ex. frågor, reklamationer, klagomål etc.; 
 • Att genomföra personlig direktmarknadsföring via e-post sms, brev eller sociala medium; med rättslig grund fullgörande av avtal använder vi Personuppgifter som är  nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsskyldigheter i förhållande till dig vid t.ex.  administration av eller information om respektive uppdateringar, utveckling eller förbättring av  avtal, tjänst, tekniska funktioner, onlinetjänster eller annan relevant information eller specifikt  erbjudande utifrån dina intressen samt preferenser; 
 • Att fullgöra lagliga förpliktelser; med rättslig grund efterlevnad av lag använder vi Personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller beslut av domstol respektive  myndighet;
 • Att hantera och administrera kundserviceärenden; med rättslig grund legitimt intresse  använder vi Personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna administrera och hjälpa dig  med dina ärenden samt frågor till oss; 
 • Att genomföra uppdateringar och förbättringar av våra tjänster, onlinetjänster och teknologi; med rättslig grund legitimt intresse använder vi Personuppgifter för att vi ska kunna  genomföra uppdateringar av teknologin som möjliggör ditt besök, användningen av onlinetjänst  eller för att ta del av information via vår Webbplats men även för att förstå din  användarupplevelse så att vi kan förbättra och utveckla nya onlinetjänster samt teknologi; 
 • Att förhindra otillåten användning av våra tjänster, onlinetjänster och teknologi; med  rättslig grund legitimt intresse använder vi Personuppgifter för att kunna erbjuda säkra  onlinetjänster och teknologi som kan förhindra försök till otillåten tillgång till eller illegal  användning av någon av våra onlinetjänster eller teknologi; och 
 • Att kunna registrera begäran från en person, som inte är registrerad kund eller användare av vår Webbplats, att inte vilja ta emot marknadsföring från oss; med rättslig grund  berättigad intresse använder vi Personuppgifter för att förhindra och korrigera att en person,  som inte är registrerad kund hos oss eller användare av vår Webbplats, får  marknadsföringsutskick från oss. 

1.4 Överföring eller delning av Personuppgifter 

Städax kommer endast att överföra eller dela dina Personuppgifter på det sätt som framgår av  Integritetspolicyn eller som annars är tillåtet eller krävs enligt lag. 

Städax delar Personuppgifter på ett säkert sätt inom koncernen och organisationen för att fullgöra våra  åtaganden i förhållande till dig. 

Städax använder sig av personuppgiftsbiträden, som för vår räkning och enligt vår instruktion, hanterar  vissa uppgifter och processer, t.ex. underkonsulter eller -leverantörer, IT, revision, juridik,  marknadsföring etc. Personuppgiftsbiträdet har ingått ett specifikt personuppgiftsbiträdesavtal med oss  i syfte att säkerställa att Personuppgifterna är säkra och att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att  skydda dem. Om Städax delar eller överför Personuppgifter på förutnämnt sätt, kommer de endast att  användas för samma sak och för samma ändamål som de ursprungligen samlades in för. 

Städax kommer inte att dela eller överföra Personuppgifter till en mottagare i ett land utanför EU/EES.  Om det är nödvändigt eller krävs enligt lag, kommer sådan överföring endast att ske enligt avtal med  särskilt höga krav som följer gällande lag. 

1.5 Lagring och lagringstid 

Städax hanterar Personuppgifter i syfte att förse dig med bästa möjliga tjänster, information, tjänster  och service. Vi sparar endast Personuppgifter som är nödvändiga och enbart så länge som det är  nödvändigt för att fullfölja syftet för vilket Personuppgifterna ursprungligen samlades inför eller annars  enligt lag. Städax har rutiner som säkerställer att vi inte lagrar Personuppgifter i onödan och att  lagringstiden alltid är så kort som möjligt, enligt följande 

 • Kunduppgifter; Personuppgifter och annan relevant information raderas senast sju (7) år efter  att samtliga åtaganden enligt avtalet är slutfört eller avtalet har upphört; 
 • Kundserviceärenden; Personuppgifter och annan information relaterade till ett  kundserviceärende kommer att raderas senast sju (7) år efter att ärendet är avslutat,  Personuppgifter insamlade med samtycke; om du inte är en registrerad kund eller besökare  av vår Webbplats, kommer vi att fråga efter ditt samtycke till att hantera dina Personuppgifter  innan de registreras eller hanteras. Personuppgifterna kommer att raderas löpande och senast  tio (10) år efter det att de samlades in med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt  samtycke, vilket medför att vi ska radera dina Personuppgifter så snart det är möjligt men senast  inom sex (6) månader efter din återkallelse. 

En längre lagringstid än vad som anges ovan kan förekomma om det krävs enligt gällande lag. 

1.6 Säkerhetsåtgärder 

Städax vidtar löpande nödvändiga åtgärder för att hantera dina Personuppgifter på ett säkert sätt och  skydda dem från obehörig samt otillåten tillgång. Städax hanterar endast nödvändiga Personuppgifter och de hanteras endast av personer som behöver hantera dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter  eller annars för att uppfylla avtalet vi har ingått med dig. 

1.7 Dina rättigheter 

Städax är transparant med hur vi hanterar dina Personuppgifter. Vi vill därför informera dig om vilka  rättigheter du har enligt följande 

 • Rätten till tillgång (s.k. registerutdrag); din rätt att få tillgång till information om och vilka  Personuppgifter vi har om dig samt rätten att få ett registerutdrag av sådan information, under  förutsättning att det är förenligt med tillämplig lag samt avtalet vi har ingått med dig. Din begäran  om förutnämnd information ska vara skriftlig och signerad av dig personligen. Om vi får en  sådan begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande information från dig för att  säkerställa att du är den rätta frågeställaren om samt mottagaren av Personuppgifterna ifråga; 
 • Rätten till rättelse och komplettering; din rätt att få rättelse av felaktiga eller komplettering av  ofullständiga Personuppgifter som vi har om dig, under förutsättning att det är förenligt med  tillämplig lag samt avtalet vi har ingått med dig. 
 • Rätten till radering; din rätt att få dina Personuppgifter raderade, under förutsättning att det är  förenligt med tillämplig lag samt avtalet vi har ingått med dig; 
 • Rätten till begränsning eller invändning inkl. automatiserade beslut; din rätt att få  begränsa eller invända mot vår behandling av dina Personuppgifter, under förutsättning att det  är förenligt med tillämplig lag samt avtalet vi har ingått med dig. Dina Personuppgifter kommer  inte att hanteras för automatiserade beslut eller i direktmarknadsförings- eller profileringssyfte  om du motsätter dig sådan hantering. Du har även rätt att, när som helst, återkalla ditt lämnade  samtycke och motsätta dig all marknadsföring; 
 • Rätten till överföring (s.k. dataportabilitet); din rätt att få de Personuppgifter som du själv  har lämnat till oss överfört direkt till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig som du  anvisar, under förutsättning att det är förenligt med tillämplig lag samt avtalet vi har ingått med  dig. 

Om du har frågor om eller vill använda dig av någon av rättigheterna ovan, ber vi dig att kontakta oss  på nedan angivna kontaktuppgifter. I så fall kommer vi att besvara din begäran så snart det är möjligt,  och senast inom en (1) månad. Svarsfristen kan förlängas till två (2) månader, om din begäran är  komplex eller innefattar flera förfrågningar vid ett och samma tillfälle. 

Du får ovanstående information kostnadsfritt från oss. Det är endast om din begäran är uppenbart  ogrundad eller orimlig som vi enligt lag får ta ut en rimlig avgift som täcker våra administrativa kostnader  för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som du begär. 

1.8 Kontakta tillsynsmyndigheten för personuppgifter 

Om du vill veta mer om skyddet för Personuppgifter, ställa frågor eller om du vill klaga på Städaxs  information om eller hanteringen av Personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten,  Integritetsskyddsmyndigheten, på något av följande sätt, brev; IMY, Box 8114, 104 20 Stockholm, e post; imy@imy.se, telefon; 08-6576100 eller webbplats; www.imy.se

 1. KAKOR (S.K. COOKIES) 

2.1 Städax Webbplats använder Kakor 

Städax använder Kakor på Webbplatsen för att bl.a. kunna erbjuda dig våra tjänster och användandet  av våra onlinetjänsterna samtidigt som vi vill ge dig den bästa användarupplevelsen när du besöker vår  Webbplats samt i övrigt på det sätt som framgår nedan. 

2.2 Vad en Kaka är 

En Kaka är en liten textfil som kan användas till att spara en viss typ av information om vår Webbplats  eller dig som besökare men även tillåta dig som besökare att använda olika funktioner på Webbplatsen.  Om du accepterar användningen av Kakor när du besöker Webbplatsen, kommer Kakor att skickas till  din webbläsare och lagras på din enhet. När du besöker Webbplatsen igen skickas en kopia av filerna  tillbaka till din webbläsare. På så vis kan du bl.a. använda olika funktioner på Webbplatsen utan att t.ex.  behöva fylla i redan lämnad information igen eller vid flera tillfällen. 

2.3 Kakor som används på Webbplatsen och varför 

Städax använder Kakor på Webbplatsen för att grundläggande funktioner ska fungera korrekt men  också för att optimera besöksupplevelsen, möjliggöra användningen av onlinetjänsterna för tjänsterna vi eller våra samarbetspartners erbjuder, få underlag till prestandaförbättringar och olika analyser av  Webbplatsens användning. Städax använder följande Kakor på Webbplatsen 

 • Nödvändiga; möjliggör aktivering av grundläggande funktioner på Webbplatsen och  onlinetjänsterna, i syfte att de ska fungera korrekt vid ditt besök; 
 • Funktionella; möjliggör funktionen att komma ihåg besökarens enhet och inställningar, i syfte  att undvika att besökaren måste lämna redan lämnad information igen eller vid flera tillfällen; Statistik, analys och prestanda; möjliggör funktionen att anonymt mäta antalet besökare och  deras användning av Webbplatsen samt onlinetjänsterna, i syfte att förenkla och förbättra  Webbplatsen samt dess funktioner; 
 • Trafik; möjliggör funktionen att anonymt kartlägga besöket av Webbplatsen, i syfte att anpassa  Webbplatsens design för besökaren ifråga; 
 • Marknadsföring; möjliggör anpassningar av visade annonser på Webbplatsen, i syfte att endast visa annonser som är relevanta och engagerande för besökaren ifråga. 

2.4 Lagring och lagringstid för Kakor 

Städax använder både permanenta Kakor och sessionskakor på Webbplatsen. Sessionskakor lagras  tillfälligt på din enhet under ditt besök på Webbplatsen men försvinner automatiskt när du stänger ner  din webbläsare. Permanenta kakor lagras som en fil på din enhet under en viss tid, tills du som besökare  eller servern som har använt dem, raderar dem. En komplett lista över vilka Kakor som används på  Webbplatsen, deras funktioner, lagringstid etc. finns via vår Webbplats, https://stadax.nu/cookies/

2.5 Inställningar för Kakor 

När du besöker Webbplatsen för första gången kan du välja att inte tillåta eller tillåta Webbplatsens  Kakor alternativt endast tillåta vissa Kakor. Om du väljer att begränsa eller inte tillåta användningen av  Kakor kommer vissa av Webbplatsens funktioner inte att fungera som förväntat. Du kan sedan ändra  dina val eller ta tillbaka ditt lämnade samtycke via vår Webbplats, https://stadax.nu/cookies/. Du kan  även välja själv hur Kakor får eller inte får användas eller om du vill radera Kakor som redan finns på  din enhet genom att följa instruktionerna som finns under fliken Hjälp i menyn på din webbläsare. 

2.6 Kontakta tillsynsmyndigheten för Kakor 

Om du vill veta mer om skyddet för Kakor, ställa frågor eller om du vill klaga på Städaxs information om  eller hanteringen av Kakor kan du vända dig till tillsynsmyndigheten, Post- och Telestyrelsen, på något av följande sätt, brev; PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm, e-post; pts@pts.se, telefon; 08-6785500 eller  webbplatsen; www.pts.se

 1. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER 

Integritetspolicyn gäller endast för Städax och Webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra  webbplatser med egna integritetsdokument och information som vi uppmanar dig att läsa igenom innan  du klickar dig vidare. Städax ansvarar inte för informationen eller innehållet på andra webbplatser. 

 1. UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICYN 

Städax uppdaterar Integritetspolicyn vid behov och den senaste version finns alltid tillgänglig via Webbplatsen eller Städax på kontaktuppgifterna nedan. 

 1. KONTAKTA STÄDAX 

Om du vill ha mer information eller har frågor om vår Integritetspolicy, Personuppgifter eller Kakor eller inte är nöjd med hur vi hanterar dem respektive vill använda dig av någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, Städ o fönsterputs dax i Väst Sverige AB (org. nr. 556793-4269), på något av följande sätt, brev; Städax AB, Box 7070, 250 07 Helsingborg, e-post; kundtjanst@stadax.nu, telefon;  

010-434 80 00 eller besöka webbplatsen; www.stadax.nu

Ladda ner vår integritetspolicy

_______________ 

Senast uppdaterad den 11 februari 2022