Se våra villkor här | Städax Fönsterputs

Allmänna Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR 

Dessa allmänna villkor gäller för köp- och leverans av fönsterputsningstjänster med tillhörande tjänster  från Städ o fönsterputs dax i Väst Sverige AB (org. nr. 556793-4269) (“Städax”) till konsument i Sverige,  (”Kunden”), (”Allmänna Villkor”) och kompletteras av konsumentskyddande lagstiftning såsom bl.a.  Konsumenttjänstlag (1985:716) och Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, vilka  finns att läsa mer om på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se). Städax och Kunden  benämns även i det följande ”Parterna” gemensamt och ”Part” var för sig. 

 1. Tjänst, Standardtjänst och Abonnemangstjänst 

Städax utför fönsterputsningstjänster med tillhörande tjänster vid enstaka tillfällen (”Standardtjänst”)  eller vid återkommande tillfällen via abonnemang (”Abonnemangstjänst”) hos Kunden, (gemensamt ”Tjänst”) efter Kunds beställning av Städax. En fullständig lista över innehållet i Tjänst kan beställas från  Städax via nedan angivna kontaktuppgifter. 

 1. Beställning, bindande Avtal och Avtalstid 

Genom Kundens beställning av Tjänst godkänner Kunden de Allmänna Villkoren, information om  Ångerrätt och Ångerblankett (framgår nedan), Integritetspolicyn (framgår nedan) samt bekräftar att denne är över arton (18) år, inte är i personlig konkurs, under skuldsanering eller står under förmyndare.  

Kundens beställning av Tjänst, tillsammans med de Allmänna Villkoren, information om Ångerrätt och Ångerblankett (framgår nedan), Integritetspolicyn (framgår nedan) samt eventuella andra handlingar  som bifogas eller annars hänvisas till i beställningen, är bindande för båda Parter vid den tidpunkt  (”Avtalsdagen”) som Städax bekräftar Kundens beställning (genom fysisk påskrift i pappersformat via  vanlig post eller i elektroniskt format via e-post respektive e-signering), (”Avtal”). Avtalet gäller tillsvidare  och upphör omgående vid Parts begäran via vanlig post eller e-post (”Avtalstid”). 

Om innehållet i Avtalets olika bilagor är motstridigt, har Parternas överenskommelse genom antingen  genom fysisk påskrift i pappersformat via vanlig post eller i elektroniskt format via e-post respektive e signering (”Överenskommelse”) företräde framför de Allmänna Villkoren, Integritetspolicyn och övriga  bilagor samt bilagorna sinsemellan har företräde i datumordning, om inte annat uttryckligen anges eller  omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. 

 1. Pris, Serviceavgift och Tillkommande Kostnad 

Kunden är betalningsansvarig och ska betala samtliga belopp för Tjänst som framgår av Avtalet,  Allmänna Villkoren eller av Parternas Överenskommelse (”Pris”).  

Utöver Pris ska Kunden betala en serviceavgift (för närvarande trettiofem (35) kronor inklusive svensk  mervärdesskatt) för framkörning, material och administration för varje beställd Tjänst, (”Serviceavgift”). Serviceavgift är inte RUT-avdragsberättigad. Anledningen till detta är utformningen av lagreglerna om RUT-avdrag, som enbart omfattar den del av Tjänst som utgör arbetskostnad. 

Utöver Pris och Serviceavgift ska Kunden, i förekommande fall, även betala för följande kostnader (”Tillkommande Kostnad”) 

 • kostnad som uppstår för Städax p.g.a. omständighet som beror på Kunden och kostnader för nödvändiga tilläggsarbeten som Städax har utfört för Kunden, (”Pristillägg”);  
 • kostnad som uppstår p.g.a. Parternas Överenskommelse, om att Städax ska utföra annan eller fler Tjänster än vad som framgår av Avtalet (”Tilläggsarbete”); och
 • kostnad som uppstår för Städax om inte Kunden beviljas RUT-avdrag av Skatteverket. 

Pris, Serviceavgift och Tillkommande Kostnad är angivet i svenska kronor, inklusive svensk mervärdesskatt, samtliga avgifter, kostnader, skatter etc. om inget annat framgår av Avtalet, Allmänna Villkoren eller Parternas Överenskommelse. Öppet köp eller bytesrätt gäller inte för Tjänst. 

 1. Betalningsvillkor och Betalningsförsening 

Kunden ska betala Pris, Serviceavgift och eventuell Tillkommande Kostnad för Tjänst genom  fakturabetalning (”Faktura”) inom trettio (30) dagar (”Betalningsfrist”) om inget annat framgår av Avtalet,  Allmänna Villkoren eller Parternas Överenskommelse.

Faktura skickas till Kunden via vanlig post, e-post eller e-faktura enligt Kundens val. Från och med den  1 september 2022 tillkommer en fakturaavgift om Kunden vill få Faktura i pappersformat (för närvarande  tjugonio (29) kronor inklusive svensk mervärdesskatt), (”Fakturaavgift”). 

Faktura skickas till Kunden i samband med Leverans av Tjänst (framgår nedan), om inte annat framgår av Parternas Överenskommelse. Om Leverans inte innehåller samtliga Tjänster enligt Avtalet, skickas  Faktura till Kunden vid olika tillfällen och då endast avseende Tjänst som har levererats till Kunden.  

Kunden ska betala Pris, Serviceavgift och eventuell Tillkommande Kostnad senast vid angiven  förfallodagen enligt Fakturan.  

Vid betalningsdröjsmål ska Kunden betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen enligt Faktura med den räntesats som framgår av Räntelag (1975: 635), avgift för varje betalningspåminnelse (för närvarande sextio (60) kronor) och kostnad för varje inkassokrav (för  närvarande etthundraåttio (180) kronor) enligt Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. 

Om Kunden inte betalar förfallen Faktura, och det inte beror på omständighet hänförlig till Städax, kan Städax Meddela Kunden att betala senast inom sextio (60) dagar från och med dagen för Meddelandet. Om Kunden inte betalar inom förutnämnd tid har Städax rätt att häva Avtalet och Kunden ska då ersätta Städax för de kostnader och förluster som uppstår för Städax fram till och med tidpunkten för hävningen.  

Oavsett anledningen till att Kunden inte betalar i tid, har Städax rätt att vänta med att utföra Tjänst (helt  eller delvis) tills dess att Kunden har betalat utestående belopp av Pris i sin helhet.  

Städax har rätt att genomföra kreditupplysning av Kunden inför eller under pågående Avtal.  

 1. Avbeställning  

Kunden kan avbeställa Tjänst fram till dess att den har slutförts genom att Kunden kontaktar Städax på  nedan angivna kontaktuppgifter (”Avbeställning”). Kunden ska i så fall ersätta Städax för den del av  Tjänst som är utförd (helt eller delvis) men även för de kostnader och förluster som har uppstått för Städax fram till och med tidpunkten för Avbeställningen. Vid Städax begäran ska Kunden betala en  avbeställningsavgift (för närvarande tvåhundratjugofem (225) kronor, inklusive svensk mervärdesskatt),  (”Avbeställningsavgift”) vid Avbeställning av Tjänst. 

 1. Ångerrätt 

När Kunden beställer Tjänst av Städax på distans via telefon, via Städax webbplats (www.stadax.nu)  (”Webbplatsen”) eller vid hembesök har Kunden rätt att ångra sin beställning av Tjänst inom en viss tid  enligt lag samt enligt följande (”Ångerrätt”). Kunden får fullständig och tydlig information om innebörden  av Ångerrätt från Städax inför Avtalets ingående, vilken även finns tillgänglig via Webbplatsen eller efter  beställning via kontaktuppgifterna nedan. 

Ångerrätt gäller inte för utförd Tjänst som Kunden skriftligen (i pappersformat eller i elektroniskt format via e-post respektive e-signatur) på förhand har godkänt att den ska utföras under Ångerfristen. 

I annat fall gäller Ångerrätt för Kundens beställda Tjänst under fjorton (14) dagar, räknat från och med  dagen efter den dag då Parterna ingick Avtalet om Tjänst (”Ångerfrist”). Om Ångerfristens sista dag  infaller en lördag, söndag eller helgdag förlängs Ångerfristen till nästkommande vardag. 

Om Kund vill använda sig av Ångerrätten inom Ångerfristen ska Kunden tydligt meddela Städax detta via telefon, e-post eller vanlig post alternativ fylla i och översända ångerblanketten (som bifogas Avtalet,  finns tillgängligt via Webbplatsen eller efter beställning via kontaktuppgifterna nedan), (”Ångerblankett”), till Städax på nedan angivna kontaktuppgifter (”Ångermeddelande”).  

Kundens Ångermeddelande ska vara Städax tillhanda inom Ångerfristen tillsammans med en kopia av  Avtalet eller kvittens på genomförd betalning för att visa att Tjänst är köpt hos Städax. Städax skickar  då tillbaka en bekräftelse, via vanlig post eller e-post, till Kunden om mottaget Ångermeddelande med  besked om det inkom till Städax inom eller efter det att Ångerfristen har löpt ut. 

Om Ångermeddelandet är Städax tillhanda efter det att Ångerfristen har löpt ut har Kunden ingen Ångerrätt för Tjänst. Om Ångermeddelandet är Städax tillhanda inom Ångerfristen ska följande ske

 • Tjänst, som inte redan är utförd, ska inte utföras; 
 • Städax ska återbetala eventuell erlagda betalning, med den betalningsmetod som Kunden använt, inom fjorton (14) dagar räknat från och med den dag Ångermeddelandet mottogs;
 • Städax har dock rätt att ta betalt för utförd Tjänst som Kunden skriftligen (i pappersformat eller i elektroniskt format via e-post) på förhand har godkänt att den ska utföras under Ångerfristen. 

För frågor eller mer information om Ångerrätt eller Ångerblankett kan Kunden kontakta Städax på nedan  angivna kontaktuppgifter eller Konsumentverket via www.konsumentverket.se

 1. Leverans och Försening 

Tjänst utförs vid det utförandetillfälle (”Leveransdag”) och till den adress inom Sverige (”Leveransplats”)  som anges i Avtalet (”Leverans”), om inte annat framgår av Parternas Överenskommelse. 

Delleverans kan förekomma om beställd Tjänst inte kan levereras vid ett och samma tillfälle enligt  föregående Meddelande till Kunden respektive Städax eller enligt Parternas Överenskommelse 

Kunden ska ta emot Leverans på Leveransplatsen vid Leveransdagen och ansvarar då för följande

 • Vid Tjänst, som ska utföras inomhus, ska Kunden eller dess ombud finnas på plats för att Tjänst ska kunna utföras samt, vid begäran, uppvisa både Kundens och ombudets giltiga foto-ID;
 • Säkerställa farbar och obehindrad väg, passage och underlag (utan hinder av t.ex. vägbom,  portkod, snö, is, vatten, halka, fallrisk, djur, växter, blommor, krukor, prydnadsföremål, möbler,  fönsterspröjs etc.) för Städax personal, medhjälpare, arbetsutrustning och -fordon fram till anvisad plats där Tjänst ska utföras;  
 • Säkerställa att samtliga underlag är skyddade fram till anvisad plats där Tjänst ska utföras; och 
 • Säkerställa att Tjänst kan ske vid anvisad plats, utan risk för att skada Städaxs personal,  medhjälpare, arbetsutrustning eller -fordon, Tjänst respektive annan person eller egendom. 

Städax förbehåller sig rätten att bedöma om ovanstående punkter är uppfyllda så att Leverans kan ske.  Om Städax bedömer att Leverans av Tjänst inte kan ske tillkommer kostnad för ny Leverans. Städax  meddelar Kunden om en ny beräknad Leveransdag så snart det är möjligt. 

Städaxs eventuella förseningar av Leverans Meddelas Kunden så snart det är möjligt tillsammans med  information om en ny beräknad dag för Leverans. Om Leverans inte sker senast vid den nya beräknade  dagen för Leverans, och det inte beror på omständighet hänförlig till Kunden, föreligger försening med  Leverans (”Försening”). Vid Försening har Kunden rätt till följande 

 • hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar Kundens krav mot Städax i anledning av  Försening fram till dess att Leverans sker; och
 • kräva att Städax genomför Leverans senast inom trettio (30) dagar från Avtalsdagen; eller
 • om Förseningen av Leverans är av väsentlig betydelse för Kunden, och förseningen inte beror  på omständighet hänförlig till Kunden, även rätt att häva Avtalet och få ersättning enligt  tvingande lag. Städax har i så fall rätt till ersättning från Kunden för kostnader och förluster som  har uppstått för Städax fram till och med tidpunkten för Kundens hävning.  
 1. Fel i Tjänst  

Städax ansvarar för att Tjänst är felfri och stämmer överens med Avtalet vid Leverans.  

Städax ansvarar dock för fel i Tjänst som föreligger vid tidpunkten då Städax avslutade Tjänst (”Fel”).  Kunden kan reklamera Fel i Tjänst till Städax på det sätt som anges i punkt 9. Om det är ett Fel i Tjänst  som Städax ansvarar för ska även punkt 10 tillämpas.  

Följande är exempel på Fel i Tjänst som Städax ansvarar för; 

 • resultatet avviker från vad Kunden har rätt att kräva av Tjänstens utförande och material (d v s  att Tjänsten inte är fackmässigt utförd); eller
 • utförd Tjänst stämmer inte överens med Avtalet; eller
 • Städax har inte utfört tilläggsarbete som Städax är skyldiga att utföra enligt lag för att undvika  allvarlig skada; eller
 • resultatet av Tjänst stämmer inte överens med reklamuppgifter som har lämnats av Städax eller  för Städax räkning: eller
 • Tjänsten har inte utförts enligt gällande lagar och föreskrifter; eller
 • skada som Fel i Tjänst har orsakat fönsterglas, -spröjs, -ram, -karm eller -bläck eller Kunden eller annan i Kundens hushåll vid utförandet av Tjänst. 

Följande är exempel på vad som inte är ett Fel i Tjänst som Städax ansvarar för;

 • väderleksförhållanden eller annan yttre påverkan (av annan än Städax) som påverkar resultatet  av Tjänst (t.ex. dimma, regn, snö, is, storm, djurspillning, finger-, mun- eller nosavtryck etc.)
 • variationer i färg eller form av fönsterglas, -spröjs, -ram, -karm eller -bläck;
 • försämring, bristfällighet, repor, märken eller skador som har uppstått på grund av normalt  slitage, väder- eller ålderspåverkan på fönsterglas, -spröjs, -ram, -karm eller -bläck; eller
 • skada som Kunden eller annan än Städax (t.ex. barn, djur, hantverkare etc.) har orsakat  fönsterglas, -spröjs, -ram, -karm eller bläck, Kunden eller annan i Kundens hushåll. 
 1. Reklamation  

Kunden ska reklamera Fel i Tjänst till Städax snarast och senast inom skälig tid från det att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt detta efter Tjänstens avslutande (”Reklamationsfrist”). Om Kunden reklamerar Fel efter sex (6) månader från och med Leveransdagen måste Kunden bevisa att det inte är  Kunden som har orsakat Fel. Om Kunden inte reklamerar eller reklamerar Fel för sent efter Tjänstens  avslutande, har Kundens rättigheter med anledning av Fel i Tjänst upphört. 

Kunden ska kontakta Städax på nedan angivna kontaktuppgifter och informera om Fel samt visa att  Tjänst är utförd av Städax (genom att skicka en kopia av Avtalet, kvitto eller kontoutdrag från erlagd  betalning) inom Reklamationsfristen (”Reklamation”). Städax skickar då tillbaka en skriftlig bekräftelse,  via vanlig post eller e-post, till Kunden efter Reklamationen. Efter Städaxs bekräftelse av Reklamationen  ska Kunden snarast hålla den reklamerade Tjänsten tillgänglig för Städaxs undersökning på  Leveransplatsen vid den tidpunkt som Städax Meddelar Kunden.  

 1. Påföljd vid Fel  

Städax ansvarar för Fel, som föreligger i Tjänst vid tidpunkten då Tjänst avslutades och som Kunden har Reklamerat till Städax enligt punkt 9, enligt följande 

 • ersätta Kunden för direkta kostnader samt direkta utgifter som Kunden har haft i anledning av  Fel (ersättningen omfattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet eller ersättning för s.k.  ideell skada); och
 • avhjälpa Fel genom omleverans av Tjänst (om det kan ske utan orimlig kostnad eller besvär för  Städax) inom skälig tid (skälig tid varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet  och om det är en Standardtjänst eller Abonnemangstjänst) efter Reklamationen samt utan  väsentlig olägenhet eller kostnad för Kunden (”Avhjälpande”); eller
 • avdrag på Pris, till ett belopp som motsvarar kostnaden för att rätta Fel (”Prisavdrag”); samt
 • ersätta Kunden för skada som Fel i Tjänst har orsakat Kunden eller annan person eller egendom  i Kundens hushåll (ersättningen omfattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet), enligt  vad som framgår av tvingande lag. 

Om Städax inte Avhjälper Fel inom skälig tid efter Kundens Reklamation eller om Avhjälpande inte kan  ske utan oskälig kostnad för Städax och Felet är av väsentlig betydelse för Kunden, har Kunden rätt att  häva köpet enligt Avtalet samt få ersättning enligt tvingande lag. Vid hävning har Städax rätt till  ersättning från Kunden för kostnader och förluster som har uppstått för Städax fram till och med  tidpunkten för Kundens hävning.  

Under den tid som Fel kvarstår har Kunden rätt att hålla inne så mycket av betalningen för Tjänst som  motsvarar Kundens krav gentemot Städax med anledning av Fel i Tjänst. När Städax har åtgärdat Fel enligt ovan, ska Kunden omgående betala hela det förutnämnda beloppet till Städax. 

Om det efter Städaxs undersökning visar sig att Reklamerad Tjänst inte har Fel som Städax ansvarar  för, ska Kunden ersätta Städax för de undersökningskostnader (t.ex. milersättning, restidsersättning,  demontering, felsökning etc.) som Städax har haft med anledning därav. 

Båda Parter ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa den andra Partens kostnader i anledning av Fel.  I annat fall ska försummande Part själv stå för tilläggskostnader som uppstår med anledning därav.

 1. Produktansvar 

Städax ansvarar för skada som Fel i Tjänst orsakar annan egendom eller annan än Kunden enligt vad  som framgår av tvingande lag. Om Kunden blir skadeståndsskyldig mot annan på grund av egendoms eller personskada till följd av fel i Tjänsten, ska Städax hålla Kunden skadelös enligt vad som framgår  av tvingande lag. 

 1. Ansvarsbegränsning  

Part har inte något annat ansvar eller rätt till några andra påföljder utöver vad som framgår av Avtalet  eller de Allmänna Villkoren. Det förutnämnda gäller inte om Part gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller uppsåt respektive om annat framgår av tvingande lag.  

 1. Försäkring 

Part ska ha erforderligt försäkringsskydd som omfattar och motsvarar Parts ansvar och risk enligt Avtalet  och de Allmänna Villkoren. Utan försäkringsskydd får Part stå sådant ansvar och kostnad själv. 

 1. Överlåtelse av betalningsrättigheter  

Städax har rätt att, helt eller delvis, överlåta eller pantsätta sina betalningsrättigheter enligt Avtalet till  det kredit- eller finansieringsföretag som Städax väljer. Oavsett om sådan överlåtelse eller  pantförskrivning sker, är Kundens rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet oförändrade. 

 1. Befrielse från ansvar och fullgörelse (s.k. force majeure) 

Part har rätt att skjuta upp fullgörandet av sina förpliktelser och är befriad från påföljd för underlåtenhet  att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet, om fullgörelse hindras, väsentligen försvåras eller oskäligen fördyras av en omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som Parten ifråga varken kunde eller  skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för Avtalets ingående. Sådan befrielsegrund kan t.ex. utgöras  av, men inte uteslutande, avbrott eller knapphet på distributions- eller transportmedel, allmän varu- eller  tjänsteknapphet, inskränkning i tillförseln av energiförsörjningen, drivkraft eller data- och  telekommunikationer, betalnings-, handels- eller valutarestriktioner, avbrott i allmänna  kommunikationer, myndighets beslut, åtgärd eller underlåtenhet, förändrad eller ny lagstiftning, strejk,  lockout, eller annan generell eller lokal arbetskonflikt (oavsett om Part själv är inblandad), handels-,  betalnings- eller valutarestriktion, rekvision, beslag, krig eller krigsliknande tillstånd, inbördeskrig,  mobilisering eller militärinkallelse av motsvarande omfattning, uppror eller upplopp, störning av allmän  ordning, sabotage, terrorism, eldsvåda, explosion, översvämning, extrema väderförhållanden,  naturkatastrof, epidemi, pandemi, olyckshändelse eller andra liknande omständigheter  (”Befrielsegrund”).  

Part som vill åberopa Befrielsegrund ska Meddela den andra Parten detta snarast, och senast inom sju  (7) dagar från den dag då Befrielsegrund uppstod. I så fall förlängs tidpunkten för Parts fullgörelse under  så lång tid som är skäligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Under sådan tid är Part  befriad från fullgörelse- samt skadeståndsskyldighet gentemot den andra Parten. Om Part inte Meddelar  den andra Parten på förutnämnt sätt, har Part inte rätt att åberopa Befrielsegrund enligt denna punkt. 

Kvarstår Befrielsegrund sextio (60) dagar efter dagen för Parts Meddelande, har var och en av Parterna rätt att frånträda Avtalet, utan ansvars- eller ersättningsskyldighet gentemot varandra i anledning därav. 

Vad som anges i denna punkt 15 gäller även för Parts kontraktsmedhjälpare förutsatt att även denne uppfyller villkoren för Befrielsegrund. 

 1. Behandling av personuppgifter 

Städax (org. nr. 556793-4269) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och  behandlas av Städax .  

Städax värnar om Kundens personliga integritet. Därför är Städax öppna med hur vi behandlar Kundens personuppgifter i samband med att Kundens köp av Tjänst eller vid annan kontakt med Städax.  Fullständig information om hur Städax hanterar personuppgifter framgår av Städaxs Integritetspolicy, ,  som bifogas Avtalet eller finns att läsa via www.stadax.nu/integritetspolicy alternativt kan beställas på  nedan angivna kontaktuppgifter.

Om Kunden har frågor om eller klagomål på Städaxs hantering av Kundens personuppgifter kan Kunden kontakta Städax på nedan angivna kontaktuppgifter. Kunden kan även läsa mer, ställa frågor eller  framföra klagomål om Städaxs hantering av personuppgifter till tillsynsmyndigheten  Integritetsskyddsmyndigheten via brev; IMY, Box 8114, 104 20 Stockholm, e-post; imy@imy.se, telefon;  08-6576100 eller webbplats; www.imy.se

 1. Kakor (s.k. cookies) 

Städax använder kakor (s.k. cookie) (”Kakor”) på sin webbplats (www.stadax.nu) (”Webbplats”) för att  bl.a. möjliggöra användning och förbättring av Webbplatsen och de onlinetjänster som erbjuds där men  även för att optimera besöksupplevelsen, få underlag till prestandaförbättringar och analyser av  Webbplatsens användning samt och i övrigt på det sätt som framgår av Städaxs senaste version av  Integritetspolicy, som bifogas Avtalet eller finns att läsa via www.stadax.nu/integritetspolicy alternativt  kan beställas på nedan angivna kontaktuppgifter. 

Om Kunden har frågor om eller klagomål på Städaxs användning av kakor kan Kunden kontakta Städax på nedan angivna kontaktuppgifter. Kunden kan även läsa mer, ställa frågor eller framföra klagomål om  Städaxs hantering av kakor till tillsynsmyndigheten Post- och Telestyrelsen via brev; PTS, Box 5398,  102 49 Stockholm, e-post; pts@pts.se, telefon; 08-6785500 eller webbplats; www.pts.se

 1. Meddelande  

Meddelande mellan Parterna ska ske till de kontaktuppgifter och på det sätt som anges i Avtalet, enligt  Parternas Överenskommelse eller annars på det sätt som framgår av de Allmänna Villkoren  (”Meddelande”). Part ska utan dröjsmål informera den andra Parten om kontaktuppgifterna ändras. 

 1. Ändring och tillägg till Allmänna Villkor eller Avtal 

Om Parterna är överens om ändring eller tillägg till de Allmänna Villkoren eller Avtalet ska det framgå  av Parternas Överenskommelse (”Ändring”). Ändring av Avtalet kan medföra tillkommande kostnader  och förändrade tider för bl.a. Leverans till Kunden. 

 1. Uppdatering av Allmänna Villkor 

Allmänna Villkoren uppdateras vid behov och den senaste versionen finns tillgängliga via  www.stadax.nu/villkor eller kan beställas på nedan angivna kontaktuppgifter. 

 1. Tvistlösning och tillämplig lag 

Svensk lag ska tillämpas på de Allmänna Villkoren och Avtalet. Om Kunden är missnöjd och vill framföra  klagomål kontaktas i första hand Städax på nedan angivna kontaktuppgifter för att hitta en lösning i  godo. Om vi inte kan komma överens har vi en tvist. 

Kunden har alltid rätt att vända sig till konsumentvägledaren på hemorten för rådgivning eller få sin sak prövat genom alternativ tvistlösning av Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se/konsument, arn@arn.se, 08-50886000 eller ARN, Box 174, 101 23 Stockholm) eller av allmän domstol (adresser  och telefonnummer till närmsta domstol framgår av www.domstol.se). Städax medverkar i förutnämnda  tvistlösningsförfaranden och följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer respektive  domstols dom. 

 1. Kontaktinformation 

Städ o fönsterputs dax i Väst Sverige AB (org. nr. 556793-4269)  

Postadress; Box 7070, 250 07 Helsingborg 

Besöksadress; Karbingatan 30, 254 67 Helsingborg 

Telefon; 010-434 80 00 

E-post; kundtjanst@stadax.nu 

Webbplats; www.stadax.nu 

Ladda ner våra allmänna villkor

____________ 

Senast uppdaterad den 11 februari 2022